Fundacja

Operatorem Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność jest Polska Fundacja Biznes dla Bioróżnorodności z siedzibą w Warszawie.

Polska Fundacja Biznes dla Bioróżnorodności jest polską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 43/2, 00-672 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 533943.

Fundacja propaguje i promuje model biznesowy oparty na włączaniu usług ekosystemowych oraz aspektu bioróżnorodności do zarządzania przedsiębiorstwem.

Działalność Fundacji koncentruje się wokół platformy współpracy – Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność  – skierowanej do przedsiębiorców w Polsce, którzy podzielają wizję prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zrównoważony biorąc pod uwagę bioróżnorodność oraz usługi ekosystemowe. Głównym celem Fundacji jest wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu i rozwijaniu zrównoważonych modeli biznesowych oraz takich marek.

Polska Platforma jest oficjalnym członkiem Unijnej Platformy Biznes i Bioróżnorodność o statusie platformy narodowej (pierwsza i jedyna platforma narodowa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej) oraz Partnerem Globalnym Biznes i Bioróżnorodność w ramach struktur międzynarodowej Konwencji o różnorodności biologicznej (ONZ).

W ramach obu inicjatyw, Polska Platforma współpracuje z innymi platformami biznesu i bioróżnorodności w Europie i na świecie.

Adres do korespondencji:

  • Polska Fundacja Biznes dla Bioróżnorodności
  • St. Moniuszki 1A
  • 00-014 Warszawa
  • E: office@pfbb.pl