Partner Globalny CBD

Polska Platforma Biznes i Bioróżnorodność jest Partnerem Globalnym Biznes i Bioróżnorodność w ramach struktur międzynarodowej Konwencji o różnorodności biologicznej (ONZ).

The Polish Business and Biodiversity Platform is a Global Partner of the Business and Biodiversity Initiative within the structures of the International Convention on biological diversity (United Nations).