Unijna strategia ochrony bioróżnorodności do 2020 roku

Na poziomie UE podstawowym dokumentem dotyczącym bioróżnorodności jest przyjęty w maju 2011 r. przez Komisję Europejską dokument: Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r[1]. („Strategia”). Celem przewodnim tego dokumentu jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie największym stopniu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie utraty różnorodności biologicznej na świecie. Strategia wyznacza ramy legislacji tworzonej w ramach UE, a nakierowanej na ochronę bioróżnorodności. Strategia definiuje główne przyczyny utraty bioróżnorodności.

Wokół tych punktów budowana jest legislacja i tworzone pozaprawne mechanizmy i instrumenty, które mają wspierać realizację celów nakreślonych w Strategii. Komisja Europejska na bieżąco monitoruje postępy realizacji celów w Strategii. Ostatni Raport śródokresowy z października 2015 r. wskazuje na ciągle niedostateczny stopień wdrożenia przepisów w stosunku do zakładanych celów.

[1] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie różnorodności biologicznej będącej naszym ubezpieczeniem na życie i naszym naturalnym kapitałem: unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.