Bioróżnorodność
jest kwestią biznesową.

Policz, czy opłaca Ci się ją ignorować.

Zboże
Icon

Co to jest bioróżnorodność?

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów.

Bioróżnorodność jest jednym z podstawowych elementów kapitału naturalnego podlegającego szczególnej ochronie w ramach prawodawstwa międzynarodowego oraz UE. Pozostaje ona we wzajemnej relacji z innymi elementami kapitału naturalnego jak: woda, ziemia, gleba, powietrze, zasoby naturalne.

Icon

Zobacz podstawowe dokumenty
dotyczące bioróżnorodności

Konwencja o różnorodności biologicznej, 5 czerwca 1992 r., Rio de Janeiro

7. Program Środowiskowy UE

Unijna strategia ochrony bioróżnorodności do 2020 r.

Rozporządzenia UE

Krajowe dokumenty strategiczne

Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa oraz pozostałe dyrektywy wspierające
ochronę kapitału naturalnego i bioróżnorodności

Ustawodawstwo krajowe

Skoszone zboże
Icon

Idea dla biznesu.
Wymiar globalny.

Wszystkie sektory gospodarki zależą od stanu bioróżnorodności, a prawie wszystkie mają na nią wpływ. Wiele branż i przedsiębiorstw uznało utratę bioróżnorodności za podstawowe zagrożenie dla trwałości ich działalności, a instytucje finansowe szacują ryzyko w oparciu o zależność i wpływ działalności na bioróżnorodność.

Zobacz wybrane inicjatywy na świecie, które zajmują się dostosowaniem działalności branż do wymagań prawnych oraz wpływem stanu bioróżnorodności na gospodarkę:

Sektor wydobywczy
CSBI
Sektor paliwowy
CSBI
Sektor metalurgiczny
CSBI
Sektor finansowy
Equator Principles
Sektor chemiczny
SUSCHEM
Sektor chemiczny
RESPONSIBLE CARE
Sektor chemiczny
GLOBAL PRODUCT STRATEGY
Sektor chemiczny
SAICM
Sektor spożywczy
MSC
Sektor spożywczy
RSPO
Sektor spożywczy
BONSUCRO
Sektor drzewny
FSC
Bio

Inicjatywa europejska
i międzynarodowa

Bioróżnorodność została uznana przez instytucje unijne i organizacje międzynarodowe oraz przedsiębiorców za kwestię biznesową. Na całym świecie powstały organizacje i inicjatywy wspierające przedsiębiorców we wdrażaniu nowego modelu biznesowego uwzględniającego czynnik bioróżnorodności. Polska Platforma Biznes i Bioróżnorodność jest dedykowana polskim przedsiębiorcom.

StrategiaPropagowanie
nowego modelu
biznesowego opartego na właściwym
wykorzystaniu usług
ekosystemów.

MisjaWspieranie biznesu w skutecznym wdrażaniu
międzynarodowych,
unijnych oraz krajowych
programów ochrony
bioróżnorodności.

WizjaBioróżnorodność
zintegrowana z biznesem dla rentownej działalności
poprzez właściwe
wykorzystanie zasobów
naturalnych.

O Fundacji

Fundacja podejmuje działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat nowych rozwiązań prawnych i ekonomicznych mających na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności przy jednoczesnym zachowaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.

Głównym projektem Fundacji jest budowa Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność, która oferuje wsparcie prawne we wdrażaniu aspektu bioróżnorodności do strategii firm.

Logo Ministerstwo Środowiska

PatronatBudowa Polskiej Platformy Biznes i Bioróżnorodność została w 2015 roku objęta honorowym patronatem Ministra Środowiska oraz została poparta przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Logo Business and Biodiversity

współpraca międzynarodowaPolska Platforma Biznes i Bioróżnorodność jest Partnerem Globalnym Inicjatywy Biznes i Bioróżnorodność w ramach struktur międzynarodowej Konwencji o różnorodności biologicznej (ONZ).

Logo Business Biodiversity

Polska Fundacja Biznes dla Bioróżnorodności od 2015 roku jest
oficjalnym członkiem Unijnej Platformy Biznes i Bioróżnorodność.

I Polskie Forum
Biznes i Bioróżnorodność

ZOBACZ FILM

Fundatorzy

Polską Platformę Biznes i Bioróżnorodność tworzą prawnicy praktycy z wieloletnim doświadczeniem w doradzaniu przedsiębiorcom w wielu aspektach bieżącej działalności gospodarczej z zakresu prawa ochrony środowiska oraz różnego typu transakcjach i projektach inwestycyjnych.

Joanna Daniłowicz

Prezes Fundacji

jdanilowicz@pfbb.pl

Aneta Pacek-Łopalewska

Wiceprezes Fundacji

apacek-lopalewska@pfbb.pl
WIĘCEJ